Archiwum na listopad 1st, 2007

JSON (JavaScript Object Notation) jest drugim, po XML, najpopularniejszym formatem przesyłania danych stosowanym w technologi AJAX. Niewątpliwą przewagą JSON’a nad XML’em jest jego natywne parsowanie po stronie klienta (funkcja JavaScriptu eval()). JSON pozwala również na proste serializowanie obiektów JavaScript.

Przykład składni JSON (przykład z Wikipedii na licencji GPL FDL):

{"menu": {
  "id": "file",
  "value": "File",
  "popup": {
    "menuitem": [
      {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},
      {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},
      {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}
    ]
  }
}}
 

Analogiczny zapis w XML:

<menu id="file" value="File">
  <popup>
    <menuitem value="New" onclick="CreateNewDoc()" />
    <menuitem value="Open" onclick="OpenDoc()" />
    <menuitem value="Close" onclick="CloseDoc()" />
  </popup>
</menu>
 

Parsowanie JSON po stronie JavaScript sprowadza się do pojedynczej instrukcji:

var obiekt = eval(‘(’ + JSON + ‘)’);
 

Następnie do zmiennej obiekt można się odwoływać jak do zwykłego obiektu:

alert(obiekt.menu.id);  //zwróci "file"
alert(obiekt.menu.popup.menuitem[1].onclick); //zwróci "OpenDoc()"
 

Warto zaznaczyć, że JSON nie wymaga obecności znacznika głównego, tak więc zapis można jeszcze bardzie skrócić.

Pomimo iż według standardu JSON można przesyłać tylko dane (proste typy obsługiwane w JavaScript oraz obiekty JS), to jednak nie ma problemu z przesłaniem funkcji (w tym wypadku należy to rozumieć jako metodę obiektu):

{
  nazwa: "Funkcja",
  func: function(arg) { alert(arg); }
}
 

Przykład 1

Następnie funkcje wywołujemy:

var obiekt = eval(‘(’ + JSON + ‘)’);
obiekt.func(‘hello’);
 

Oczywiście możliwe jest traktowanie funkcji jako części obiektu (choć nie wchodzi to w skład standardu JSON!):

{
  nazwa: "Funkcja",
  func: function(arg) { alert(arg); },
  func2: function() { alert(this.nazwa); }
}
 

Wówczas:

obiekt.func2();
 

wyświetli napis “Funkcja”.

Przykład 2

Prezentacja wideo:

Zobacz prezentacje wideo

W przeciągu ostatniego roku można zauważyć zwiększenie zainteresowania formatem JSON. Do najbliższej specyfikacji języka Javascript zgłoszono dwie nowe metody klasy Object (klasy superbazowej) służące do serializacji i deserializacji obiektów. Wiele popularnych bibliotek i frameworków AJAX’owych korzysta z JSON jako podstawowego sposobu komunikacji.

PHP począwszy od wersji 5.2 posiada wsparcie do generowania i parsowania zapisu JSON (http://pl.php.net/json).

Przykład (zaczerpnięty z dokumentacji PHP):

< ?php
$arr = array (‘a’=>1,‘b’=>2,‘c’=>3,‘d’=>4,‘e’=>5);

echo json_encode($arr);
?>
 

wypisze:

{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}
 

Natomiast:

< ?php
$json = ‘{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}’;

var_dump(json_decode($json, true));
?>
 

zwróci tablicę:

array(5) {
    ["a"] => int(1)
    ["b"] => int(2)
    ["c"] => int(3)
    ["d"] => int(4)
    ["e"] => int(5)
}
 

Niezależnie od tych rozwiązań powstały zewnętrzne biblioteki, często o dużo większych możliwościach. Linki do tych rozwiązań można znaleźć na stronie: www.json.org.

Nie brakuje przy tym bibliotek dedykowanych językowi Java.

Dwie oficjalne można znaleźć na stronach: http://www.json.org/java/index.html oraz http://www.json.org/java/simple.txt (obydwie na otwartych i darmowych licencjach).

JSON.simple

W przypadku JSON.simple należy ściągnąć archiwum http://www.JSON.org/java/json_simple.zip
Wewnątrz znajduje się plik json_simple.jar, który należy dodać do projektu (umieszczając go w podkatalogu WEB-INF/lib/ projektu).

Od tej chwili możemy skorzystać z gotowych klas znajdujących się w pakiecie: org.json.simple.*. W szczególności wykorzystuje się dwie:

JSONArray
JSONObject
 

Zacznijmy od drugie. Można zrobić porównanie, że generuje ono jednopoziomową tablicę asocjacyjną:

import org.json.simple.JSONObject;

JSONObject obj=new JSONObject();
obj.put("name","foo");
obj.put("num",new Integer(100));
obj.put("balance",new Double(1000.21));
obj.put("is_vip",new Boolean(true));
obj.put("nickname",null);
System.out.print(obj);
 

Powyższy kod wygeneruje odpowiednio zakodowany i sformatowany ciąg JSON:

{"nickname":null,"num":100,"balance":1000.21,"is_vip":true,"name":"foo"}
 

JSONArray zachowuje się trochę inaczej. Tworzy, jak sama nazwa wskazuje, tablicę elementów (mogą być różnego typu!):

import org.json.simple.JSONArray;

JSONArray tab = new JSONArray();
tab.add("111");
tab.add(new Integer(222));
tab.add(new Double(333.33));
System.out.print(tab);
 

wypisze:

{["111",222,333.33]}
 

Obiekty te można wzajemnie łączyć, tworząc wielopoziomowe struktury:

JSONObject json = new JSONObject();
json.put("napis", "to jest napis");
json.put("liczba", new Integer(999));

JSONArray tab = new JSONArray();
tab.add("111");
tab.add(new Integer(222));
tab.add(new Double(333.33));

json.put("tablica", tab);
out.print(json);
 

Rezultat:

{"napis":"to jest napis","liczba":999,"tablica":["111",222,333.33]}
 

Przykład 3

Prezentacja wideo:

Zobacz prezentacje wideo

JSON in Java

JSON.simple jest prostą, aczkolwiek w kompletną biblioteką.

Jeżeli jednak potrzebujemy więcej, należy sięgnąć do innych. Pełniejszą odmianą JSON.simple jest „JSON in Java? (http://www.json.org/java/index.html). Instalacja oraz wykorzystanie jest bardzo zbliżone do JSON.simple. Biblioteka oprócz prostego tworzenia danych JSON, umożliwia też łatwiejsze jego odczytywanie, wspiera konwersje z/do XML oraz zawiera kilka mniej ważnych elementów, których pozbawiona jest uproszczona wersja.

JSON-lib

Obydwie wyżej opisane biblioteki są zgodne ze standardem JSON. Wprowadza to pewne ograniczenia, na przykład w kwestii przesyłania funkcji.
Dużo bardziej liberalna i rozbudowana jest biblioteka json-lib (json-lib.sourceforge.net) rozprowadzana na licencji Apache 2.0.

Instalacja nie jest w tym wypadku tak prosta, bowiem json-lib posiada listę zależność zawierającą:
xom (http://www.xom.nu/)
commons-lang (http://jakarta.apache.org/commons/lang/)
commons-beanutils (http://jakarta.apache.org/commons/beanutils/)
ezmorph (http://ezmorph.sourceforge.net/)

Należy zainstalować wymagane zależności, a na końcu pobrać plik jar odnoszący się do json-lib (json-lib-1.0b1-jdk13.jar lub json-lib-1.0b1-jdk15.jar). Wszystkie pliki jar umieszczamy w podkatalogu WEB-INF/lib na serwerze. Po odświeżeniu danych serwera zostanie udostępniona przestrzeń nazw net.sf.json.*

Podstawowe użycie jest analogiczne jak wyżej (przykłady pochodzą w części ze strony http://json-lib.sourceforge.net):

int[] array = new int[]{1,2,3};
JSONArray jsonArray = JSONArray.fromObject( array );
out.print(jsonArray);
 

wypisze:

[1,2,3]
 

Natomiast:

List list = new ArrayList();
list.add( "A" );
list.add( "B" );
JSONArray jsonArray = JSONArray.fromObject( list );
out.print( jsonArray );
 

wypisze:

["A","B"]
 

W kolejnym przykładzie widać utworzenie prostej funkcji:

Map map = new HashMap();
map.put( "name", "json" );
map.put( "bool", Boolean.TRUE );
map.put( "int", new Integer(1) );
map.put( "arr", new String[]{"a","b"} );
map.put( "func", "function(i){ return this.arr[i]; }" );
JSONObject json = JSONObject.fromObject( map );
out.print( json );
 

zwróci:

{"func":function(i){ return this.arr[i]; },"arr":["a","b"],"int":1,"name":"json","bool":true}
 

Wielką przewagą json-lib nad podobnymi bibliotekami jest możliwość serializacji klas języka Java do postaci JSON:

class MyBean{
    private String name = "json";
    private int pojoId = 1;
    private char[] options = new char[]{‘a’,‘f’};
    private String func1 = "function(i){ return this.options[i]; }";
    private JSONFunction func2 = new JSONFunction(new String[]{"i"},"return this.options[i];");

    // getters & setters
    …
}

JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject( new MyBean() );
System.out.println( jsonObject );
 

kod zwróci:

{"name":"json","pojoId":1,"options":["a","f"],
"func1":function(i){ return this.options[i];},
"func2":function(i){ return this.options[i];}}
 

W czasie konwersji obiekty klasy JSONFunction są zamieniane na funkcje języka JavaScript.
Możliwa jest także konwersja w drugą stronę.

Dodatkowo json-lib pozwala na konwersje formatu JSON na XML i odwrotnie.

Bardziej szczegółowy opis JSON można znaleźć w dokumencie: http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt

Ajax Kurs cz. 1:
http://www.tpython.com/index.php/2007/08/23/kurs-ajax-cz1/